Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya och begagnade varor huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Konsumentköplagen, KKL (1990:932) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen.

2. Offert

Vid offertlämnande  reserverar vi oss för eventuell mellanförsäljning, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

3. Avlämnande och risken för varan

Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inte annat överenskommits. Konsumenten ska ta emot varan på avtalad tid och plats. Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen eller, vid leverans till honom eller henne, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han eller hon ersätta säljarens tilläggskostnader, såvida försummelsen inte är ursäktlig. Risken för varan övergår på konsumenten när varan överlämnats och kvitterats.

4. Undersökning av varan vid mottagandet

Konsumenten bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador och inom skälig tid anmäla eventuell sådan skada till säljaren. Konsumenten bör också inom skälig tid, efter det att han eller hon mottagit varan, pröva om den fungerar tillfredställande.

5. Fel

Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21 a §§ KKL. Säljaren svarar dels för att varan är felfri, dels för att den står i överensstämmelse med varudeklarationen (en varudeklaration ska lämnas vid köp av begagnad båt till ett pris högre än 50 000 SEK) när den avlämnas, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varan eller felets art.

6. Reklamation

Om konsumenten vill åberopa att varan är felaktig ska han eller hon underrätta säljaren eller av säljaren anvisad verkstad om felet. Det är angeläget att reklamationen sker tidigt. Reklamerar inte konsumenten inom skälig tid efter det han eller hon märkt eller borde ha märkt felet får konsumenten inte åberopa felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.Reklamerar konsumenten inte inom tre år efter det att han eller hon har tagit emot varan, förlorar denne rätten att åberopa felet, såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller felet är sådant som avses i 18 § KKL. Konsumenten ska kunna visa att varan är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto.Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om varan är felaktig, har säljaren rätt till ersättning för besiktnings- och/eller undersökningskostnaderna om resultatet visar att varan inte är felaktig.För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska säljaren tydligt ha upplyst konsumenten om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen. Om däremot syftet med en besiktning och/eller undersökning, som sker med anledning av reklamation inom sex månader efter leveransen, är att konstatera att felet inte är ursprungligt eller detta är oförenligt med varans eller felets art, ska säljaren stå för eventuella kostnader.

7. Avhjälpande av fel

Konsumenten har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne.

8. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna nödvändig medverkan, t ex att lämna in varan till verkstad och att efter reparationen hämta varan eller vid reparation i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om särskilda kostnader, t ex nödvändiga resor, uppstått för konsumenten vid denna medverkan är säljaren ersättningsskyldig för dessa. Konsumenten är dock skyldig att begränsa kostnaderna.

9. Andra påföljder vid fel

Om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamation får konsumenten kräva sådant avdrag på priset som svarar mot felet eller vid fel av väsentlig betydelse för honom eller henne, häva köpet. Säljaren kan även vara skyldig att betala skadestånd enligt punkten 10 nedan. Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för hans eller hennes krav på grund av felet.

10. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål

Om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan han eller hon under de förutsättningar som anges i 11-13 §§ KKL hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. Konsumenten kan också kräva skadestånd enligt punkten 10 nedan. Om varan avlämnats för sent får konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om konsumenten inte inom skälig tid efter det han eller hon fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han eller hon vill åberopa dröjsmålet.

11. Konsumentens rätt till skadestånd

Konsumenten har under i KKL angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som drabbats honom eller henne på grund av att varan är felaktig eller genom säljaren dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

12. Betalning

Om inte annat följer av avtalet är konsumenten skyldig att betala kontant vid den tidpunkt då varan är tillgänglig för honom eller henne. Betalar inte konsumenten i rätt tid och beror inte detta på säljaren, kan säljaren hålla inne varan och antingen kräva betalning eller häva köpet enligt i 40 § KKL angivna förutsättningar. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

13. Konsumentens avbeställningsrätt

Konsumenten har rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats mot ersättning till säljaren enligt punkten 13 nedan.

14. Säljarens rätt till skadestånd

 Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer varan har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i överensstämmelse med 41 § KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

15. Hävning och omleverans

Om köpet hävs eller omleverans sker, ska konsumenten återlämna varan i väsentligt oförändrat skick. Vid hävning ska säljaren lämna tillbaka vad konsumenten betalat jämte ränta enligt 5 § räntelagen. Utförliga regler om hävning och omleverans finns i 43-45 §§ KKL.

16. Tvist

Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand, kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen. Tvister bör i första hand prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol. När prövning sker i dessa instanser får den fordran som är tvistig inte drivas in.


Företagsförsäljning utanför EU

17. Garanti

Vid exportförsäljning utanför EU till företag erhålles ingen garanti om inte detta specifikt avtalas mellan parterna. I ett sådant avtal skall det tydligt framgå vilka säljarens åtaganden är och inom vilken tidsram dessa gäller.

18. Reklamation

Vid exportförsäljning utanför EU till företag så ges ingen rätt till reklamation. Det åligger köparen att noggrant gå igenom produktens skick vid leveranstillfället och godkänna det. När produkten är levererad så godtas och hanteras inga anmälningar gällande reklamationer eller fel på produkten.